Usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami

Oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi. Korzystając z wieloletniego doświadczenia podejmujemy decyzję oraz wykonujemy czynności, uwzględniające cele ekonomiczno-finansowe zleceniodawców, zapewniamy bezpieczeństwa użytkowania i właściwą eksploatację nieruchomości. Zawsze dążymy do sprawnego, bieżącego administrowania budynkami, optymalizacji kosztów i racjonalnego inwestowania, tak aby nieruchomości funkcjonowały w dobrym stanie, zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Zapewniamy obsługę rachunkową, w tym prowadzenie księgowości wyłącznie dla danej nieruchomości, sprawozdawczość do Urzędu Skarbowego i GUS, dokonywanie płatności na rzecz usługodawców po sprawdzeniu prawidłowości naliczeń, a także kontrolę stanu rachunków bankowych wspólnoty.

Nasze usługi zarządzania i administrowania obiektami, obejmują:

  • wykonywanie czynności w ramach zwykłego zarządu,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • rozliczenia kosztów prowadzone przejrzyście,
  • płatności realizowane poprzez rachunek bankowy nieruchomości,
  • zlecanie bieżącej konserwacji, kontroli technicznych i okresowych przeglądów,
  • realizację remontów,
  • rozliczanie kosztów mediów dostarczonych do lokali dwa razy w roku,
  • obsługę zebrań,
  • windykację należnych wpłat,
  • prowadzenie sprawozdawczości do US i GUS.